De Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen e.V. (DNG) roept op tot verdieping van de Nederlands-Duitse samenwerking binnen het kader van de Europese Unie en wil daarom op ‘Europadag‘ (9 mei 2017) een grensdialoog organiseren. Dit meldt de DNG vandaag in een verklaring.

De Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen e. V. (DNG) heeft als doelstelling het bevorderen van de Europese en de Duits-Nederlandse samenwerking binnen het kader van de Europese Unie. De DNG ontwikkelt nieuwe ideeën en organiseert activiteiten, die er toe leiden dat de samenwerking aan de binnengrenzen uitgebreid en verdiept wordt.

Het bestuur, het curatorium en de young professionals van de DNG hebben daarom tijdens een vergadering op 3 november 2016 te Wittem de volgende verklaring aangenomen:

Overwegende dat

 • Nederland en Duitsland tot de ’founding fathers’ van de Europese Unie behoren;
 • Nederland en Duitsland de sociale markteconomie als samenlevingsmodel nastreven;
 • Duitsland en Nederland zeer belangrijke economische partners van elkaar zijn;
 • de samenwerking tussen Nederland en Duitsland – ook binnen de Europese Unie nog nooit zo goed is geweest;
 • de Europese samenwerking sedert 1945 vrede, welvaart en voorspoed heeft gebracht;
 • het vrij verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal optimaal functioneert;
 • de gemeenschappelijke munt en het verdrag van Schengen grote verworvenheden zijn.
 • betere benutting van de mogelijkheden over de grens voor sterke economische groei van de grensregio’s en daarmee van het BNP van Nederland kunnen zorgen

constateert dat

er sprake is van toenemend nationalisme, vreemdelingenhaat en anti-Europese politieke stromingen in zowel Nederland als Duitsland

is van mening dat deze ontwikkeling

 • een existentiële bedreiging vormt voor de Europese Unie;
 • zeer nadelig kunnen zijn voor Nederland alsook Duitsland;
 • catastrofaal kunnen zijn voor de sociaal-culturele en economische cohesie in de grensregio’s;
 • het vrij verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal aanzienlijk zal belemmeren;
 • tot sociaal-economische stagnatie en achteruitgang kan leiden in het bijzonder in de grensregio’s.

De DNG verzoekt politieke partijen, maatschappelijke organisaties, gemeenten, Euregio’s, onderwijsinstellingen enz. in de grensregio’s om in het voorjaar 2017 gezamenlijke Nederlands-Duitse bijeenkomsten c.q. activiteiten te organiseren die tot doel hebben de Nederland-Duitse samenwerking binnen het kader van de Europese Unie te verdiepen. Wij vinden 9 mei 2017 – Europadag – een prima dag om een grensdialoog te organiseren.

X