ITEM presenteert Grenseffectenrapportage 2021

ITEM presenteert Grenseffectenrapportage 2021
Een grenspaal in Limburg.

Net als in voorgaande jaren heeft het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) onlangs weer haar jaarlijkse Grenseffectenrapportage gepresenteerd. Hierin worden vier actuele dossiers waarin grenseffecten een rol spelen onder de loep genomen.

Het interdisciplinaire expertisecentrum ITEM werd in 2015 opgezet vanuit Maastricht University en heeft als doel om vanuit de wetenschap een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een goed functionerende transnationale samenleving. Het ITEM beschikt over een eigen grenseffectenmethodologie. Hiermee wordt onderzoek gedaan naar de grensoverschrijdende effecten van nationale en Europese wetgevings- en beleidsinitiatieven. Doel is om inzicht te verschaffen in de grensoverschrijdende gevolgen hiervan. Het rapport dient als hulpmiddel voor beleidsmakers op regionaal, nationaal en Europees niveau wanneer zij besluiten moeten nemen over wet- en regelgeving die gevolgen heeft voor grensregio’s.

Minimumlonen in Europa

Het eerste dossier richt zich op een onderzoek van ITEM en partners van het Transfrontier Euro-Institut Network (TEIN) naar de mogelijke grenseffecten van de voorgestelde richtlijnen over toereikende minimumlonen in de Europese Unie. Centraal staat de mogelijke impact van een gemeenschappelijk Europees kader voor minimumlonen op grensregio’s en hun inwoners. In dit dossier gaat het om de grensregio’s die Duitsland deelt met Nederland, België, Polen en Frankrijk.

Thuiswerken in de coronacrisis

In het tweede dossier staan de gevolgen van thuiswerken door de coronacrisis voor grenspendelaars centraal. Tijdens de coronapandemie is thuiswerken voor veel mensen de norm geworden en verwacht wordt dat dit ook na de coronapandemie tot op zekere hoogte zo zal blijven. Voor grenspendelaars heeft dit echter grote gevolgen voor de toe te passen belasting- en socialezekerheidswet- en regelgeving. Welke effecten heeft een formeel thuiswerkbeleid op grenspendelaars en hun werkgevers? Ook het Financieel Dagblad schreef hier een artikel over.

Euregionale crisisbestrijding

In het derde dossier wordt gefocust op de impact van de coronacrisis op de euregionale crisisbestrijding. Het gaat hier om een vervolgonderzoek: in 2020 is hier ook onderzoek naar gedaan. In beide onderzoeken staan de gevolgen van de nationale bestrijding van de coronacrisis voor de samenwerking tussen lokale en regionale crisisteams in de grensregio centraal. Onderzoekpartners zijn Universiteit Leiden en het Ockham IPS Institute.

Gezondheidszorg in de grensregio’s

In het vierde dossier staat de gezondheidszorg in de grensregio’s centraal. Er bestaan veel verschillen tussen de Nederlandse, Duitse en Belgische zorgstelsels, en er is slechts beperkte Europese wetgeving ten aanzien van grensoverschrijdende gezondheidszorg. Hierdoor kunnen belemmeringen ontstaan. Het ITEM heeft daarom onderzocht of de Europese richtlijn betreffende de rechten van patiënten geschikt is voor dit doel.

Meer informatie

Alle dossiers, samenvattingen ervan in het Nederlands, Duits, Engels en Frans en verschillende infographics zijn hier te vinden.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X