Nederlands kabinet zet in op sterkere grensregio’s

Nederlands kabinet zet in op sterkere grensregio’s
Minister Hanke Bruins Slot. (c) Rijksoverheid / Martijn Beekman

Regio’s aan de grens hebben door de nabijheid van buurlanden meer kansen, maar krijgen tegelijkertijd te maken met specifieke uitdagingen door bijvoorbeeld verschillen in regelgeving. Met het programma Regio’s aan de Grens wil het kabinet de komende jaren bijdragen aan goed wonen, werken en leven in grensregio’s. Hiermee is 900 miljoen euro gemoeid. Dit schrijft minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer.

“Met Rijk, gemeenten, provincies, ondernemers en buurlanden zetten we in op sterke regio’s aan de grens. Daarnaast stelt het kabinet 900 miljoen euro beschikbaar voor het sluiten van nieuwe Regio Deals die ook in de grensregio’s gesloten kunnen worden. Juist deze tijd laat zien hoe belangrijk het is om als buurlanden in het belang van onze inwoners samen te werken en op te trekken”, aldus minister Bruins Slot.

Een Regio Deal is een samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te versterken. Om hier goed te kunnen wonen, werken en leven zijn thema’s als zorg, onderwijs, veiligheid en ondernemerschap belangrijk. Het kabinet stelt deze kabinetsperiode 900 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe Regio Deals. Voor de zomer stuurt minister Bruins Slot een brief waarin wordt toegelicht hoe het proces om te komen tot Regio Deals wordt ingericht. Eind 2022 is de afronding gepland voor de selectie en besluitvorming rond de nieuwe Regio Deals uit de vierde tranche, zodat Rijk en regio’s de eerste deals begin 2023 kunnen sluiten.

Regionaal maatwerk

Samenwerking kan op verschillende manieren en met diverse instrumenten worden vormgegeven. Een voorbeeld hiervan is de nauwe samenwerking met Noordrijn-Westfalen met behulp van de Grenslandagenda. Ook wordt er nauw samengewerkt als Rijk en regio in Regio Deals. Zo zijn er in de afgelopen kabinetsperiode met een groot deel van de regio’s aan de grens Regio Deals gesloten, bijvoorbeeld in Zuid-Oost Drenthe, Oost-Groningen, Parkstad Limburg en Zeeuws-Vlaanderen.

Vier sporen

Met het programma Regio’s aan de Grens komt het afgeronde Actieplan Bevolkingsdaling en het programma Grensoverschrijdende Samenwerking samen in een nieuwe vorm. Er wordt ingezet op versterking van de regio’s aan de grens aan de hand van vier sporen:

  1. Gebiedsgerichte inzet regio’s aan de grens

In dit gebiedsgerichte spoor is extra aandacht voor de grensregio’s waar de brede welvaart en leefbaarheid het sterkst onder druk staan en waar de meeste ontwikkelkansen liggen voor grensoverschrijdende samenwerking.

  1. Passend rijksbeleid en versterken integrale rijksinzet

Bij de voorbereiding van rijksbeleid kijkt het Rijk naar de werking ervan in de praktijk en in specifieke regio’s. Daarbij is specifieke aandacht voor hindernissen die kunnen ontstaan door verschillend beleid in de buurlanden; de zogenaamde grenseffecten.

  1. Doorontwikkelen en samenwerking

Afgelopen kabinetsperiode zijn afspraken gemaakt met de Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen en de Vlaamse regio’s Vlaanderen en Wallonië. De volgende fase van de samenwerking met zowel Duitsland als België staat nu op het punt van beginnen. Hierbij gaat het over belangrijke thema’s als veiligheid, arbeidsmarkt en grensoverschrijdende mobiliteit.

  1. Actieve ondersteuning met kennis en innovatie

Steeds meer kennis en informatie komt ook op regionale schaal beschikbaar door regionale planbureaus, zoals het Fries Sociaal Planbureau, en door de regionale monitor brede welvaart van het CBS. Dit helpt bij het kiezen van de juiste aanpak en bij het monitoren van resultaten.

Lees de volledige brief van minister Bruins Slot hier.

X