Grensprovincies pleiten voor grensoverschrijdende energie-uitwisseling

Grensprovincies pleiten voor grensoverschrijdende energie-uitwisseling

De provincies Limburg, Overijssel en Drenthe en de gemeenten Kerkrade, Losser en Emmen doen een dringend beroep op minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om de uitwisseling van hernieuwbare elektriciteit met Duitse buurgemeenten mogelijk te maken. Daarvoor is aanpassing van wetgeving noodzakelijk. Vooruitlopend hierop vragen de provincies en gemeenten nu om bovenstaande drie gemeenten aan te wijzen als experimenteergebied.

Door elektriciteit uit te wisselen met Duitse buurgemeenten worden de problemen met de netcapaciteit verminderd, wordt de energietransitie in de grensgebieden versneld en wordt de ruimte efficiënter en zuiniger gebruikt.

Grensoverschrijdend hernieuwbare elektriciteit uitwisselen nog niet mogelijk

Zowel in Nederland als Duitsland kampt het grensgebied met overbelasting van het elektriciteitsnet. Door gebruik te maken van de verschillen in de vraag- en aanbodpatronen aan beide zijden van de grens, kan de overbelasting van het elektriciteitsnetwerk worden teruggedrongen. Momenteel is dit door de bestaande wet- en regelgeving echter niet mogelijk: in de Elektriciteitswet is geregeld dat elektriciteit alleen via verbindingen op het hoogspanningsnet grensoverschrijdend mag worden getransporteerd. Daarnaast bestaat er ook geen verdrag tussen beide landen waarin de subsidies voor zon- en windenergie uitwisselbaar zijn gemaakt.

Experimenteergebied

Om op korte termijn verder te kunnen met de lopende projecten in de gemeenten Emmen, Kerkrade en Losser, willen deze gemeenten aangewezen worden als experimenteergebied. Zo kunnen verschillende pilotprojecten uitgevoerd worden, die tegelijkertijd als proef voor de invoering van nieuwe Europese regelgeving kunnen fungeren.

Drie pilotprojecten

De gemeente Emmen en haar Duitse buurgemeente Stadt Haren (Ems) willen de regionale netten in Emmen en Haren met elkaar verbinden, zodat vraag en aanbod van hernieuwbare elektriciteit op het distributienet in balans kunnen worden gebracht. Zo kunnen de problemen met netcapaciteit aan beide zijden van de grens worden verminderd en de aanwezige zon- en windparken efficiënter worden ingezet.

De gemeenten Losser en Bad Bentheim zoeken samen naar mogelijkheden om in het grensgebied een gezamenlijk energiepark te ontwikkelen. Het energiepark voorziet in verschillende bronnen voor het opwekken van duurzame energie en mogelijkheden om de vraag hiernaar grensoverschrijdend af te stemmen.

In Limburg werken gemeente Kerkrade en gemeente Herzogenrath samen. Doel van het project is om grensoverschrijdende levering van duurzame elektriciteit mogelijk te maken. De duurzame elektriciteit uit energiepark Nivelsteiner Sandwerke kan dan bijdragen aan verduurzaming van de gemeente Kerkrade, zonder dat een onevenredig beslag op de ruimte in Kerkrade wordt gedaan.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X