Nederland en NRW blijven samenwerken op gebied van hoogwaterveiligheid

Nederland en NRW blijven samenwerken op gebied van hoogwaterveiligheid

Nordrhein-Westfalen en Nederland blijven samenwerken op het gebied van hoogwaterveiligheid in het grensgebied tussen Duitsland en Nederland. Dat is de uitkomst van de Duits-Nederlandse conferentie “Water zonder grenzen/Wasser ohne Grenzen” die op 5 juli jl. gehouden werd. De internationale hoogwaterconferentie vond voor de zevende keer plaats.

De ondertekenaars: dijkgraaf Co Verdaas, John Berends (CdK Gelderland), Hein Pieper (dijkgraaf waterschap Rijn & IJssel), Holger Friedrich (Arbeitskreis Hochwasserschutz und Gewässer), Ursula Heinen-Esser (Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz) en Peter Heij (DG Water en Bodem bij Ministerie I&W).

Partijen hebben hiertoe op de conferentie een vernieuwde bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De conferentie zelf richtte zich op actualiteiten van de grensoverschrijdende hoogwaterbescherming in het grensgebied tussen Nederland en Nordrhein-Westfalen. In het werkgebied van Waterschap Rivierenland gaat het om de grensstreek tussen Nijmegen en Kleve. Dijkgraaf Co Verdaas is één van de sprekers en ondertekenaars.

Overstromingsrisico

Naast diverse workshops zijn de onderzoeksresultaten van de gezamenlijke studie “Overstromingsrisico grensoverschrijdende dijkringen aan de Niederrhein” gepresenteerd. Het onderzoek brengt de verschillen in de veiligheidsaanpak aan weerszijden van de grens en de huidige en toekomstige overstromingsrisico’s in beeld. Uit de studie blijkt dat beide landen actief werken aan de bescherming tegen overstromingen en dat beide landen van elkaar afhankelijk zijn ten aanzien van hoogwaterbescherming. Dit vraagt om het continueren van de samenwerking.

Belang van samenwerken

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst herbevestigen partijen het gemeenschappelijke belang van het voortzetten van de grensoverschrijdende samenwerking naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek. De samenwerkende partners zijn het Ministerie van Milieu, Landbouw, Natuur- en Consumentenbescherming van Nordrhein-Westfalen, de Arbeitskreis für Hochwasserschutz und Gewässer in NRW e.V, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van Nederland, de provincie Gelderland en de waterschappen Rijn en IJssel en Rivierenland.

Al sinds 1997

Sinds 1997 werken Nederland en Nordrhein-Westfalen in de Duits-Nederlandse Arbeitsgruppe Hochwasser samen aan hoogwaterbescherming in het gezamenlijke grensgebied. Hierin participeren van beide landen de ministeries, waterschappen, provincies en gemeenten die zijn betrokken bij het waterbeheer en het beheer van de waterkeringen. De samenwerking richt zich op kennisuitwisseling, gezamenlijk onderzoek en het afstemmen van beleid. Vanuit dit perspectief is door de Duits-Nederlandse Arbeitsgruppe Hochwasser onderzoek gedaan naar de overstromingsrisico’s in het grensgebied.

X