Grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit, internationale dienstverlening en de verbetering van het investerings- en vestigingsklimaat gelden als grote prioriteiten in de Europese Unie en in het bijzonder in de grensregio’s. De uitdagingen waarmee de landen van de Europese Unie door de toenemende globalisering van de economie en internationalisering van de samenleving nu en in toekomst geconfronteerd worden, zijn groot. Internationale en regionale grensoverschrijdende samenwerking is derhalve cruciaal. Om deze belemmeringen bij grensoverschrijdende activiteiten te verminderen is het expertisecentrum ITEM – Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility – opgericht. ITEM zal de spil zijn van onderzoek, advisering, kennisuitwisseling en trainingsactiviteiten omtrent grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking.

Openingsconferentie 
Op vrijdag 30 oktober zal de feestelijke opening in het bijzijn van verschillende hoogwaardigheidsbekleders plaatsvinden in het Limburgs provinciehuis aan de Maas (Limburglaan 10). Tijdens het middagprogramma wordt tijdens workshops dieper ingegaan op grensoverschrijdende kwesties. Met welke problemen worden bijvoorbeeld grensarbeiders geconfronteerd? Welke uitdagingen zijn er voor overheidsinstanties? Wat is nodig om grensoverschrijdende samenwerking in de toekomst te verbeteren?

Op zaterdag 31 oktober vinden diverse workshops plaats over de grensoverschrijdende problematiek op het gebied van onder meer sociale zekerheid, diploma-erkenning, arbeidsmobiliteit, criminaliteit en mogelijke oplossingsrichtingen op verschillende niveaus. De tweede dag vindt plaats op de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Maastricht (Bouillonstraat 1-3).

De spreektaal gedurende de conferentie is Engels. Meer over het programma  is te vinden op de website van Maastricht University.

X