Resultaten INTERREG-stakeholderconferenties bekend

Resultaten INTERREG-stakeholderconferenties bekend

Op 27 maart en 3 april jl. vonden in Wildlands Adventure Zoo in Emmen en in Wunderland Kalkar de INTERREG-stakeholderconferenties plaats. Hier werd teruggeblikt op INTERREG V en vooruitgekeken naar INTERREG VI. Onlangs zijn de resultaten van deze conferenties bekendgemaakt.

Tijdens deze conferenties werden de ruim 300 aanwezigen geïnformeerd over de stand van zaken van INTERREG V en de resultaten hiervan tot nu toe. Daarnaast gingen de aanwezigen actief met elkaar in gesprek over het INTERREG VI-programma. Dit gaat in 2021 van start. In verschillende workshops kwamen diverse thema’s, die van groot belang zijn voor de volgende subsidieperiode, aan bod. De aanwezigen konden hier hun ervaringen, wensen, ideeën en kritiekpunten inbrengen.

Er waren drie voorstellen voor verbetering die in bijna alle workshops aan bod kwamen.

Meer flexibiliteit bij prioriteiten en bredere focus

Ten eerste zouden de deelnemers graag meer flexibiliteit tussen de twee hoofdprioriteiten van het INTERREG-programma zien. Prioriteit 1 is de verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied; prioriteit 2 de sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied. Ook zou volgens hen de sectorale indeling minder scherp moeten zijn, omdat veel vraagstukken het beste integraal benaderd kunnen worden. Ook voor het flexibel kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen is een brede focus van groot belang.

Programmabrede uitwisseling van kennis en meer inzicht in projectpartners

Ten tweede zou het volgens de aanwezigen goed zijn wanneer projectpartners hun kennis meer thema-overschrijdend en programmabreed met elkaar uitwisselen, zodat nieuwe ideeën beter ontwikkeld kunnen worden en bedrijven beter nieuwe partners kunnen vinden. De deelnemers pleitten bovendien voor meer inzicht in projectpartners, zodat partijen gemakkelijker grensoverschrijdende partnerschappen kunnen vinden.

Betere communicatie over grensoverschrijdende projecten

Tot slot waren de aanwezigen van mening dat het bewustzijn over grensoverschrijdende mogelijkheden verbeterd moet worden. Ook moet het publiek in het grensgebied beter geïnformeerd worden over resultaten van grensoverschrijdende projecten. Hierbij moet de verbinding met Europa centraal staan.

Verdere resultaten zijn hier te vinden.

X