Project LIVING-Vecht-Dinkel: terugblikken en vooruitkijken

Project LIVING-Vecht-Dinkel: terugblikken en vooruitkijken

Rivieren en waterlopen laten zich niet tegengehouden door landsgrenzen. Daarom worden binnen het INTERREG-project LIVING-Vecht-Dinkel thema’s zoals hoogwaterveiligheid, rivierherstel, identiteit en economische ontwikkeling in het stroomgebied van de Vecht en de Dinkel op een integrale manier aan elkaar gekoppeld en grensoverschrijdend bevorderd. Het project is nu halverwege zijn looptijd. Een goed moment om de resultaten tot nu toe te belichten en vooruit te kijken naar wat de komende twee jaar zullen opleveren.

Twee jaar geleden werd het grensoverschrijdende INTERREG-project LIVING-Vecht-Dinkel tijdens een feestelijke kick-off in Gramsbergen officieel aan het publiek gepresenteerd. Onder leiding van de lead partner Waterschap Vechtstromen werken sindsdien twaalf Duitse en Nederlandse gemeenten en organisaties aan het bevorderen van de grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling in het Vechtdal. De kerngedachte van het project is het versterken van de Vecht en Dinkel als verbindende elementen tussen Nederland en Duitsland door het grensoverschrijdend bevorderen van hoogwaterveiligheid, rivierherstel, identiteit en economie.

Nederlands-Duitse hoogwateroefening

Het project bestaat uit 15 concrete en praktische maatregelen. Inmiddels zijn de meeste van deze deelprojecten van start gegaan. Dit omvat ook de planning van een Nederlands-Duitse hoogwateroefening. In de afgelopen jaren hebben hevige regenval en daaruit voortvloeiende overstromingen zich vaker voorgedaan en hebben lokaal soms ernstige schade veroorzaakt. Daarom zijn een efficiënte coördinatie en tijdige uitwisseling van informatie tussen de Duitse en Nederlandse autoriteiten in een noodsituatie essentieel. Deze noodsituatie wordt nu getest in een realistische oefening op 19 maart 2020. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang, zo meldt LIVING-projectcoördinator Tobias Renner: “Onze Duits-Nederlandse werkgroep heeft inmiddels een oefenscenario ontwikkeld. Nu zullen we een draaiboek voor de oefening opstellen.” Een unieke bijdrage voor de hoogwaterveiligheid in de regio levert ook de succesvolle koppeling van het Duitse hoogwatervoorspelmodel PANTARHEI met het Nederlandse model FEWS.

Symposia

Een bijzonder hoogtepunt vorig jaar in september was het Vechtsymposium in Hardenberg. Met de steun van het LIVING-project werd een dagvullend symposium georganiseerd met meer dan 250 bezoekers. Het centrale thema van het evenement was de toekomst van het Vechtdal. Er werden workshops aangeboden op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit en economie en identiteit. Het symposium is een belangrijk onderdeel van een maatregel om het uitvoeringsprogramma van de Vechtvisie te actualiseren. Een tweede symposium is gepland voor het najaar van 2020.

Boeken over het Vechtdal

Sommige deelprojecten zijn zelfs al afgerond, zoals de publicatie van twee boeken: De Vechtcanon en De Vechtverhalen. Beide boeken werden vorig jaar voor het eerst aan het publiek gepresenteerd tijdens het Vechtsymposium. Uit een wedstrijd voor hobbyauteurs uit het Vechtdal komen de Vechtverhalen voort. De inzendingen werden geselecteerd door een Duits-Nederlandse jury en gepubliceerd in een tweetalig boek. De Vechtcanon is een handig naslagwerk geworden over de bijzondere kenmerken en geschiedenis van de Vecht.

Afronding

In de resterende projectperiode tot december 2020 is er echter nog veel te doen. Tot die tijd moet er onder andere een studie over retentiegebieden worden gepubliceerd en moet er een gemeenschappelijk, grensoverschrijdend concept voor het gebruik van de gebieden rond de rivier worden uitgewerkt. De “Elfde Toren”-maatregel wordt ook nog voltooid: bij de grens bij Laar wordt een toeristisch uitkijkpunt aan de Vecht, naar het voorbeeld van de “Tien Torens” aan Nederlandse zijde, gerealiseerd. In het stroomgebied van de Dinkel tussen Losser en Gronau wordt een opvanggebied voor water gerealiseerd. Hierdoor worden de doelen voor zowel hoogwaterveiligheid als waterkwaliteit behaald. LIVING projectleider Piet van Erp heeft vertrouwen in de komende anderhalf jaar: “Samen gaan we ons LIVING project verder brengen en succesvol afronden.”

X